Próba obciążeniowa mostu

Próba obciążeniowa mostu 30.11.2016

Zrealizowano następujące schematy obciążeń:

  • przejazd pojedynczego pojazdu z prędkościami kolejno: 10, 20 i 25 km/h,
  • przejazd pojazdu z prędkością 15 km/h z wymuszeniem gwałtownego hamowania na obiekcie,
  • przejazd pojazdu z prędkością 10 km/h przez próg o wysokości 5 cm ułożony prostopadle do osi jezdni.

Badania dynamiczne wykonano przy przejazdach w obydwu kierunkach.

Analiza wyników badań pod próbnym obciążeniem pozwala na sformułowanie następujących wniosków:

  • Ugięcia sprężyste konstrukcji przęsła nie przekroczyły wartości ugięć obliczonych, spełniając tym samym wymagania projektu próbnego obciążenia [1].
  • Ugięcia trwałe konstrukcji przęsła nie przekroczyły 20% wartości ugięć całkowitych, spełniając tym samym wymagania projektu próbnego obciążenia [1].
  • Osiadania maksymalne podpór nie przekroczyły 0.4 mm, co świadczy o ich wystarczającej nośności pod próbnym obciążeniem.
  • Odkształcenia sprężyste były mniejsze od odkształceń teoretycznych obliczonych w [1] a zatem zostały spełnione wymagania projektu [1].
  • Wartość współczynnika dynamicznego jest mniejsza od wartości normowej. Zidentyfikowana częstotliwość drgań własnych jest większa od 3 Hz a zatem są spełnione wymagania projektu [1] i rozporządzenia [5].
  • Oględziny obiektu po wykonaniu próbnego obciążenia nie wykazały żadnych niekorzystnych zmian i widocznych uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, spowodowanych próbnym obciążeniem.
  • Pozytywne wyniki badań pod próbnym obciążeniem pozwalają na dopuszczenie mostu nad rowem melioracyjnym nr C-1 w miejscowości Nowa Wieś do ruchu pod obciążeniem taborem samochodowym klasy „C” wg normy PN-85/S-10030 [2].

[1]. Projekt próbnego obciążenia mostu demonstracyjnego w m. Nowa Wieś opracowany przez Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej w listopadzie 2016 r, którego treści zostały przytoczone w punkcie 3.
[2]. PN-82/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.
[3]. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
[4]. PN-99/S-10040. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
[5]. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).
[6] Zarządzenie nr 35 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Zaleceń dotyczących wykonania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych”.
[7]. Zarządzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zaleceń

Nowsza wiadomość Nowsza wiadomość Starsza wiadomość

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]