Lokalizacja mostu hybrydowego 06.03.2017

W ramach projektu Com-bridge, wybudowano most hybrydowy (dźwigary z kompozytów FRP zespolone z płytą betonową) w miejscu istniejącego mostu drogowego znajdującego się w mieście Błażowa (powiat rzeszowski). Wspomniana budowla znajduje się w ciągu ulicy Pułaskiego, w kilometrze 22+304 drogi powiatowej nr 1411R. Niweleta drogi znajduje się na wysokości około 246 m n.p.m. Przeprawa pozwala pokonać przeszkodę jaką jest potok Ryjak [1].

Współrzędne geograficzne:
N 49°52'49,6"
E 22°05'26,0"E

 

Potok Ryjak

Potok Ryjak leży w dorzeczu Wisłoka (jest jego prawym dopływem). Ma charakter rzeki podgórskiej o korycie wciętym na głębokość od 2 do 12 m. W miejscu budowy mostu ta wartość wynosi około 5 m, natomiast średni spadek cieku wynosi 11‰, a jego szerokość (przy niskim poziomie wód) około 5,5 m. 

Błażowa - Potok Ryjak

 

Gmina Błażowa [2, 3]

Gmina Błażowa położona jest w odległości około 25 km na południe od stolicy województwa i siedziby powiatu - Rzeszowa. Odległość od stolicy kraju wynosi około 385 km. Pod względem podziału kraju na jednostki administracyjne samorządu terytorialnego, Gmina Błażowa jest gminą miejsko-wiejską. Obszar gminy obejmuje powierzchnię ponad 112,6 km2, z tego na miasto Błażowa przypada 4,24 km2, a reszta to tereny 8 wsi. Na terenie gminy żyje około 11 tys. mieszkańców.

Herb Gminy BłażowaHerb Gminy Błażowa [4]

Głównym Źródłem utrzymania mieszkańców Błażowej od początków istnienia osady było rolnictwo. Pomimo upływu wieków i wielu przemian Gmina nie utraciła swego typowo rolniczego charakteru, z przeważającą prywatną własnością ziemi. Znaczącym rzemiosłem dla tego terenu było tkactwo. Oprócz niego rozwijały się także: kowalstwo, krawiectwo, szewstwo, rymarstwo, garncarstwo, młynarstwo, stolarstwo, wyrób kapeluszy słomkowych i hafciarstwo.  Pomimo to stopień uprzemysłowienia jest niewielki. Z uwagi na swoje położenie z dala od wielkich aglomeracji miejskich Gmina Błażowa jawi się dla mieszkańców dużych miast jako oaza ciszy i spokoju.

Pod względem geologicznym gmina leży na obszarze utworów fliszowych z okresu kredy i trzeciorzędu, których warstwy stropowe są silnie zwietrzałe. Wietrzeliny skał fliszowych pokrywają osady czwartorzędowe, wykształcone w postaci plejstoceńskich osadów zboczowych, utworów koluwialnych (w obrębie występowania ruchów masowych) oraz holoceńskich madów i żwirów rzecznych. 

Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych, z których rozpoznane są i udokumentowane złoża łupków menilitowych „Futoma” oraz złoża diatomitów w Futomie i Nowym Borku. W obrębie gminy występują także zdatne dla potrzeb ceramiki budowlanej gliny zboczowe 

 

Powiat rzeszowski [5]

Powiat rzeszowski to 14 gmin położonych wokół miasta wojewódzkiego Rzeszowa (jedna miejska, pięć miejsko-wiejskich oraz osiem wiejskich). Zajmuje obecnie powierzchnię 1157 km2, a zamieszkuje go przeszło 160 tys. osób. Położony jest w centrum Podkarpacia. Ma dobrą infrastrukturę techniczną i dogodną sieć dróg. Blisko Rzeszowa, w Jasionce, usytuowane jest lotnisko przystosowane do regularnej obsługi międzynarodowego ruchu pasażerskiego i towarowego. 

Herb Gminy BłażowaHerb powiatu rzeszowskiego [6]

Powiat rzeszowski jest miejscem, które oferuje coraz lepsze warunki do podejmowania działalności gospodarczej, zamieszkania, pracy, jak też do uprawiania różnych form turystyki. Przybywa mu ciągle nowych mieszkańców – powiat od lat notuje najwyższy ich napływ wśród powiatów Podkarpacia. Miejscowości powiatu rzeszowskiego charakteryzuje także rozwój budowlany oraz różnorodność podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć gospodarczych. Władze powiatu, jak też zarządy tworzących go gmin konsekwentnie, przy pomocy między innymi środków unijnych, realizują inwestycje mające na celu poprawę warunków życia tutejszych mieszkańców. Pomagają im w tym liczne organizacje pozarządowe oraz lokalni liderzy.

 

Źródła

[1] Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG)
[2] Gmina Błażowa - informacje ogólne
[3] Gmina Błażowa - budowa geologiczna i ukształtowanie terenu
[4] Pl.wikipedia.org - herb gminy Błażowa; Autor: Bastianow (Bastian); Licencja: CC BY-SA 2.5
[5] Powiat rzeszowski - informacje ogólne; Autorka: Joanna Nieroda
[6] Pl.wikipedia.org - herb powiatu rzeszowkiego; Autor: Mirosław Toton; Licencja: CC BY-SA 2.5

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]